Stats

Dưới đây là một số biểu đồ hiển thị những loại hệ thống mọi người đang chạy WordPress trên. (Bạn cần bật JavaScript để xem chúng.)

Phiên bản WordPress

Phiên bản PHP

Database Version

Ngôn ngữ