Thống kê

Dưới đây là một số biểu đồ hiển thị những loại hệ thống mọi người đang chạy WordPress trên. (Bạn cần bật JavaScript để xem chúng.)