WordPress.org

Giới thiệu

Thống kê

Thống kê

Dưới đây là một số biểu đồ hiển thị các loại hệ thống mà mọi người đang chạy WordPress. (Bạn sẽ cần bật JavaScript để xem chúng.)

Phiên bản WordPress

Phiên bản PHP

Phiên bản Cơ sở dữ liệu

Khu vực