Yêu cầu

Để chạy được WordPress chúng tôi cần hosting của bạn hỗ trợ:

  • PHP phiên bản 7.4 hoặc cao hơn.
  • MySQL phiên bản 5.7 hoặc cao hơn, HOẶC MariaDB phiên bản 10.3 hoặc cao hơn.
  • Hỗ trợ HTTPS

Đó thực sự là điều đó. Chúng tôi khuyên bạn nên Apache hoặc Nginx làm máy chủ mạnh mẽ và nổi bật nhất để chạy WordPress, nhưng bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ PHP và MySQL sẽ làm. Điều đó nói rằng, chúng tôi không thể kiểm tra mọi môi trường có thể và mỗi máy chủ lưu trữ trên trang lưu trữ của chúng tôi hỗ trợ ở trên và nhiều hơn nữa mà không có vấn đề gì.

For detailed PHP extension recommendations, see the Hosting Handbook.

Lưu ý: Nếu bạn đang ở trong môi trường kế thừa, nơi bạn chỉ có phiên bản PHP hoặc MySQL cũ hơn, WordPress cũng hoạt động với PHP 7.0 + và MySQL 5.0 +, nhưng các phiên bản này đã đạt đến End Of Life chính thức và như vậy có thể khiến trang web của bạn bị lỗ hổng bảo mật.

Gửi yêu cầu

Đây là nội dung bạn có thể copy và gửi đến nhà cung cấp dịch vụ hosting!

Tôi đang chạy mã nguồn WordPress <https://wordpress.org/> và tôi không rõ gói dịch vụ hosting của mình có đáp ứng các yêu cầu sau:

  • PHP 7.4 trở lên
  • MySQL 5.7 trở lên HOẶC MariaDB 10.3 trở lên
  • Nginx hoặc Apache với module mod_rewrite
  • Hỗ trợ HTTPS

Cảm ơn!

Không yêu cầu, nhưng khuyên dùng để tăng bảo mật

Lưu trữ an toàn hơn khi các ứng dụng PHP, như WordPress, được chạy bằng tên người dùng của tài khoản thay vì tên người dùng được chia sẻ mặc định của máy chủ. Yêu cầu người tổ chức tiềm năng thực hiện các bước họ thực hiện để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn.