Lịch sử

Chúng tôi đang làm việc để ra mắt cuốn sách mới về lịch sử của WordPress với hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người đầu tiên đóng góp và tham gia nghiên cứu sâu rộng. Nó chưa sẵn sàng, nhưng để kỉ niệm 10 năm ra đời WordPress, chúng tôi quyết định công bố nó, Sự ra đời của WordPress, bắt đầu từ fork và cộng đồng. Bạn có thể tải xuống ở các định sạng sau: