Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Ever Blocks

Ever Blocks is a professional page building blocks for the WordPress Gutenberg block editor.


pluginever Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Payment Block – Stripe

Create Stripe Payment Buttons as per your need in very simple way.


ronakganatra Không có sẵn lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Simple Cookie Control

A simple banner to inform users that your site uses cookies and blocks them until…


SumaPress 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 4 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 3 giờ trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước