Đăng nhập trong WordPress.org để đánh dấu plugin yêu thích.