Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 4 giờ trước

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 500.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.9 Đã cập nhật 1 ngày trước