Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 tháng trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Health Check & Troubleshooting

Health Check identifies common problems, and helps you troubleshoot plugin and theme conflicts.


The WordPress.org community 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

BuddyPress

BuddyPress helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước