License

Giấy phép theo đó phần mềm WordPress được phát hành là GPLv2 (hoặc mới hơn) từ Quỹ Phần mềm Tự do . Bản sao giấy phép được bao gồm trong mọi bản sao của WordPress, nhưng bạn cũng có thể đọc nội dung của giấy phép tại đây .

Một phần của giấy phép này vạch ra các yêu cầu đối với các tác phẩm phái sinh, chẳng hạn như plugin hoặc chủ đề. Dẫn xuất của mã WordPress thừa hưởng giấy phép GPL. Drupal , có giấy phép GPL tương tự như WordPress, có một trang tuyệt vời trên cấp phép vì nó áp dụng cho các chủ đề và mô-đun (từ của họ cho các plugin).

There is some legal grey area regarding what is considered a derivative work, but we feel strongly that plugins and themes are derivative work and thus inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform such as Serendipity (BSD license) instead.