Giấy phép công cộng GNU

Giấy phép theo đó phần mềm WordPress được phát hành là GPLv2 (hoặc mới hơn) từ Quỹ Phần mềm Tự do . Bản sao giấy phép được bao gồm trong mọi bản sao của WordPress, nhưng bạn cũng có thể đọc nội dung của giấy phép tại đây .

Một phần của giấy phép này vạch ra các yêu cầu đối với các tác phẩm phái sinh, chẳng hạn như plugin hoặc chủ đề. Dẫn xuất của mã WordPress thừa hưởng giấy phép GPL. Drupal , có giấy phép GPL tương tự như WordPress, có một trang tuyệt vời trên cấp phép vì nó áp dụng cho các chủ đề và mô-đun (từ của họ cho các plugin).

Có một vài vùng xám hợp pháp liên quan tới những gì được xác định là tác phẩm phái sinh, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng plugin và giao diện là các sản phẩm phái sinh, và do đó, kế thừa giấy phép GPL. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể cân nhắc các nền tảng thay thế không sử dụng giấy phép GPL như Serendipity (sử dụng giấy phép BSD) hoặc Habari (sử dụng giấy phép Apache).