CFS Options Screens

Create options screens that utilize Custom Field Suite


Jonathan Christopher 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.0 Đã cập nhật 5 tháng trước

CFS Auto Loop Label

Custom Field Suite addon that auto label loops with the first textfield value


Felipe Elia 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước

CFS Font Awesome

Font Awesome Field for Custom Field Suite


Chetan Prajapati 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.26 Đã cập nhật 6 năm trước

CFS Yoast Analysis

Integrate Custom Field Suite content into Yoast SEO Content Analysis


Jonathan Christopher 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.0 Đã cập nhật 5 tháng trước

Boost Yoast Analysis CFS

This plugin will include your custom fields ( created with Custom Field Suite plugin )…


Nilay Patel 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 12 tháng trước

Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Apsara Aruna Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước