CFS Options Screens

Create options screens that utilize Custom Field Suite


Jonathan Christopher 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.20 Đã cập nhật 4 năm trước

CFS Auto Loop Label

Custom Field Suite addon that auto label loops with the first textfield value


Felipe Elia 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.16 Đã cập nhật 3 năm trước

CFS Font Awesome

Font Awesome Field for Custom Field Suite


Chetan Prajapati 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 5 năm trước

CFS Yoast Analysis

Integrate Custom Field Suite content into Yoast SEO Content Analysis


Jonathan Christopher 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Boost Yoast Analysis CFS

This plugin will include your custom fields ( created with Custom Field Suite plugin )…


Nilay Patel 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 2 năm trước