CFS Options Screens

Create options screens that utilize Custom Field Suite


Jonathan Christopher 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.21 Đã cập nhật 5 năm trước

CFS Auto Loop Label

Custom Field Suite addon that auto label loops with the first textfield value


Felipe Elia 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 4 năm trước

CFS Font Awesome

Font Awesome Field for Custom Field Suite


Chetan Prajapati 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.24 Đã cập nhật 5 năm trước

CFS Yoast Analysis

Integrate Custom Field Suite content into Yoast SEO Content Analysis


Jonathan Christopher 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.21 Đã cập nhật 5 năm trước

Boost Yoast Analysis CFS

This plugin will include your custom fields ( created with Custom Field Suite plugin )…


Nilay Patel 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 2 tháng trước