WP SyntaxHighlighter

This plugin is code syntax highlighter based on SyntaxHighlighter ver. 3.0.83 and 2.1.382.


redcocker 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Auto SyntaxHighlighter

Auto SyntaxHighlighter is a WordPress Code highlight plugin. Use editor botton, in the pop-up window,…


digihero 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Syntax Highlighter Compress

Syntax Highlighter ComPress is a plugin for code syntax highlighting. It loads fast on the…


Andre Gärtner 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước

CodeMirror for CodeEditor

Just another code syntaxhighligher for the theme and plugin editor with CodeMirror.


redcocker 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

CK and SyntaxHighlighter

著名的CKeditor文章编辑器,它可以将你文章中的代码渲染成彩色,它的灵活性更高,加载速度更快。


随意的风 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước

WP-Markdown-SyntaxHighlighter

WP-Markdown-SyntaxHighlighter works in conjunction with Markdown-formatted code blocks and SyntaxHighlighter to properly format code.


Matt Shelton 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước

google-syntax

This is a code prettify plugin. the code higlighting effect will be seen directly in…


princehaku 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 10 năm trước