Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add XDC Brush to SyntaxHighlighter Evolved

Mô tả

This is a WordPress Plugin that adds support for Xilinx Design Constraint (XDC) files to the SyntaxHighlighter Evolved plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add XDC Brush to SyntaxHighlighter Evolved” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp