WP-ServerInfo

Display your host's PHP, MYSQL & memcached (if installed) information on your WordPress dashboard.


Lester 'GaMerZ' Chan 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

PHP Info

Plugin for troubleshooting purpose to view your phpinfo().


Bimal Poudel 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

PHP Server Info

A very simple plugin for displaying full PHP Info from within the WordPress Admin menu.


Ray Viljoen 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước

Phpinfo

Prints out your webservers php settings as well as other information about your WordPress installation.


Roland Rust 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.2.2 Đã cập nhật 13 năm trước

PHPINFO Print

Displays web server information in a traditional way just like phpinfo() function


Dejan Batanjac 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 4 năm trước

WordPress Environment Beacon

This plugin is intended to display information about the Environment in which wordpress is installed.


Joel Garcia Jr Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.28 Đã cập nhật 5 năm trước

It Is phpinfo

Plugin displays phpinfo inside wordpress environment. You can see actual changes in settings made by…


Tomasnet Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước