All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 7 ngày trước

Duplicator – WordPress Migration Plugin

WordPress migration and backups are much easier with Duplicator! Clone, backup, move and transfer an…


Snap Creek 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Bulk Move

Move or remove posts in bulk from one category, tag or custom taxonomy to another.


Sudar 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước