Open Links In New Tab

Opens both internal and external links in a new tab depending on the user has…


Reza Khan 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Diff Domain New Tab

Diff Domain New Tab checks your external links and open in new tab.


Alaa nassar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.21 Đã cập nhật 4 năm trước