Open Links In New Tab

Mô tả

Afraid of internal links and external links management? Use the plugin and set the website’s internal links in a new tab, and external links in a new tab. You can choose either an internal link in a new tab or an external link in a new tab. Or Both internal and external links in a new tab.

In some cases, you may need to open links in a new tab. We can achieve this by using this plugin. You can open both external links and internal links in the new tab.

This plugin adds only a few lines of JavaScript code and it does not depend on any external library. It does not even require jQuery, which is the most common JavaScript library. Moreover, the code it produces is completely SEO optimized.

👉 Check the review by ollzo about [Open Links in New Tab](https://ollzo.com/open-link-in-new-tab-wordpress-plugin/).

👉 FEATURES

  • Manage external links
  • Manage internal links
  • Open links in a new tab
  • Open links in a new window
  • SEO friendly

Like the plugin? 👉 Rate it to support the development.

Ảnh màn hình

  • Thiết lập chính

Cài đặt

  1. Tải plugin lên thư mục /wp-content/plugins/plugin-name, hoặc cài đặt thông qua menu plugin WordPress.
  2. Kích hoạt plugin thông qua menu ‘Plugin’ trong WordPress
  3. Tất cả thiết lập có thể tìm thấy ở Admin Sidebar -> Cài đặt -> Links In New Tab

Hỏi đáp

Does it conflict with any other plugin?

Plugin có thể xung đột với các plugin mà có thiết lập đổi thuộc tính link khi click.

Nó hoạt động với WooCommerce không?

This plugin is still not compatible with WooCommerce because WooCommerce replaces its external links from a tag to a form tag.

Đánh giá

23 Tháng Mười Hai, 2022
Very good plugin. Does a little but in a perfect way. Totally recommend this.
11 Tháng Năm, 2022
Some sites just need the links to open on External window/tabs. A perfect solution for this type of situation.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open Links In New Tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Open Links In New Tab” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Open Links In New Tab” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.0 ( April 5, 2024 )

Fix : General bug fix
Tweak : Compatible with WordPress 6.5 major update.
Tweak : Coding standard guideline update.

1.1.0 ( November 27, 2022 )

Fix : General bug fix
Tweak : Compatible with WordPress 6.1 major update.
Tweak : Coding standard guideline update.

1.0.6 ( August 10, 2022 )

Sửa lỗi : Sửa một số bug

1.0.5 ( August 10, 2022 )

Sửa : Sửa vài lỗi nhỏ
Sửa : Tương thích với phiên bản PHP mới nhất
Sửa : Tương thích với WordPress 6.0.1
Sửa : Cập nhật bản dịch

1.0.4 ( January 28, 2022 )

Sửa : Sửa vài lỗi nhỏ

1.0.3 ( January 28, 2022 )

Sửa : Tương thích WordPress 5.9

1.0.2 ( December 08, 2021 )

Sửa : Sửa vài lỗi nhỏ

1.0.1 ( December 08, 2021 )

Sửa : Tương thích với PHP 8
Sửa : Tương thích với WordPress 5.8.2

1.0.0 ( May 27, 2021 )

Phát hành lần đầu