Post Views Counter

Post Views Counter allows you to display how many times a post, page or custom…


dFactory 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 6 tháng trước

WP-PostViews Plus

Enables You To Display How Many Times A Post Had Been Viewed By User Or…


Richer Yang 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.0 Đã cập nhật 1 năm trước

Redis Post Views

Highly optimized post views counter using Redis


Razvan Stanga Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 8 tháng trước