Post Views Counter

Post Views Counter allows you to display how many times a post, page or custom…


dFactory 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP-PostViews Plus

Enables You To Display How Many Times A Post Had Been Viewed By User Or…


Richer Yang 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.0 Đã cập nhật 12 tháng trước