Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Redis Post Views

Mô tả

Imagine a high traffic website that needs post views as an algorithm to display posts on the homepage.
This website also uses Varnish Caching. So we need an AJAX based post views counter.
Now imagine a minimum 5000 concurrent users browsing the website, so we can’t use the default “AJAX in Plugins” as live updates on the backend using update_post_meta will be very painful for the backend.

So what can we do ?

What if all these post views counts will be done in memory using Redis ?
Then we run a cornjob using WP-CLI to sync the post views count in Redis to the WordPress database.

Redis Post Views was born.

Ảnh màn hình

 • Statistics admin panel
 • Posts queue admin panel
 • Configuration info admin panel

Cài đặt

 • You must install Redis on your server(s)

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • You must install Redis on your server(s)
How can I display the post views in a template?

You can do this with get_post_meta(get_the_ID(), RPV_POST_META_KEY, true); php function

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Redis Post Views” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.7

 • optimizations

1.6

 • moved wp-config-rpv.php wo wp-config for improved compatibility

1.5

 • WP-Admin sync all option
 • optimizations

1.4

 • show total views on Posts Queue tab
 • optimizations

1.3

 • improved stats using Chart.js

1.2

 • posibility to sync the post views in Posts Queue tab

1.1

 • added wp-admin backend including stats
 • added posibility to override settings in wp-config.php

1.0

 • in production extensive testing done