WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 ngày trước

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 5 năm trước

Categories to Tags Converter

Chuyển đổi có chọn lựa từ chuyên mục sang nhãn hoặc nhãn sang chuyên mục.


wordpressdotorg 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 8 năm trước

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 4 năm trước

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

OPML Importer

Import links in OPML format.


wordpressdotorg 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 4 năm trước

Ansar Import

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for Themeansar Theme


Themeansar 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Sparkle Demo Importer

Sparkle Demo Importer imports sparkle themes full demo with just one click. It is specially…


sparklewpthemes 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tuần trước

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

WPML to Polylang

Import multilingual data from WPML into Polylang.


WP SYNTEX 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước