WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tuần trước

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 10 giờ trước

Categories to Tags Converter

Chuyển đổi có chọn lựa từ chuyên mục sang nhãn hoặc nhãn sang chuyên mục.


wordpressdotorg 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 10 giờ trước

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 10 giờ trước

Ansar Import

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for Themeansar Theme


Themeansar 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 10 giờ trước

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

Sparkle Demo Importer

Sparkle Demo Importer imports sparkle themes full demo with just one click. It is specially…


sparklewpthemes 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

OPML Importer

Import links in OPML format.


wordpressdotorg 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 4 năm trước

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước