WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

OPML Importer

Import links in OPML format.


wordpressdotorg 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Simple Tags Importer

Nhập các thẻ Simple Tagging vào trong các thẻ WordPress


wordpressdotorg 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.5 Đã cập nhật 1 năm trước

DotClear Importer

Import categories, users, posts, comments, and links from a DotClear blog.


wordpressdotorg 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 6 năm trước

TextPattern Importer

Import categories, users, posts, comments, and links from a TextPattern blog.


wordpressdotorg 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

GreyMatter Importer

Import users, posts, and comments from a Greymatter blog.


wordpressdotorg 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 6 năm trước