WPGraphQL

WPGraphQL is a free, open-source WordPress plugin that provides an extendable GraphQL schema and API…


WPGraphQL 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Nullify empty fields for ACF

Set Advanced Custom Fields (ACF) empty field value as null instead of false to avoid…


Jabran Rafique 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Stellate

Stellate plugin for WordPress


Stellate 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

WPGraphQL Blocks

Get gutenberg blocks as JSON through wp-graphql


WebDevEducation 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

GraphCDN

This plugin is deprecated


GraphCDN 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.7 Đã cập nhật 1 năm trước

WPGraphQL BuddyPress

WPGraphQL BuddyPress is a free and open-source extension for the WPGraphQL plugin, bringing the power…


Renato Alves Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước