WPGraphQL

WPGraphQL is a free, open-source WordPress plugin that provides an extendable GraphQL schema and API…


WPGraphQL 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

Headless CMS

A WordPress plugin that adds features to use WordPress as a headless CMS with any…


Imran Sayed 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Stellate

Stellate plugin for WordPress


Stellate 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

GraphCDN

This plugin is deprecated


GraphCDN 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 5 tháng trước