Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Generate WpGraphql Image DataUrl

Mô tả

This plugin Generates DataUrl of MediaItem in WPGraphQL.

This is an extension to the awsome WPGraphQL plugin (https://github.com/wp-graphql/wp-graphql) that Generate DataUrl of MediaItems.

If you are working with Headless WordPress and NextJS you can notice that NextJS don’t offer BlurUp image like GatsbyJS by default. You have to pass a base64 dataUrl in to make it work.
Or you will see a blank space until the image loads. This plugin adds a dataUrl on each media item so you can use it as a placeholder until the image fully loads and NextJS will also create the fade/BlurUp Effect like in GatsbyJS.

Returning DataUrl for:

  • MediaItem

Cài đặt

  1. Install & activate WPGraphQL
  2. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory

    See GitHub Repo for example queries

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Generate WpGraphql Image DataUrl” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp