WPGraphQL Redirection Addon

Mô tả

Add WPGraphQl support for redirects made using the popular Redirection Plugin

Example Query

redirection {
 redirects {
  groupId
  groupName
  origin
  target
  type
  matchType
 }
}

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPGraphQL Redirection Addon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp