DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Dark mode Button

Add the shortcode [dmb] on any pages or posts. And you will get a Button…


WordTune 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Blinds Dark Mode

Blinds gives you and your users the option to enable dark mode interface in WordPress…


Ike Felix 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước

gaplugin-darkmode

Use a shortcode to create a light/dark mode.


GAUTIER Antoine Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Pixelo

This plugin will enable dark mode to your WordPress website. Just activate the plugin and…


Engramium Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

BlackWebsite Wp Dark Mode

All in one WordPress plugin to create a stunning dark version for your WordPress website


Raihan Islam Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Cut The Lights

A simple plugin that enables dark mode in your admin area.


Cutowl Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước