Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

gaplugin-darkmode

Mô tả

After installing the plugin.
You’ll have a new menu in your admin page “GAPlugin”.
It will have a “darkmode” menu.
Here you’ll be able to activate a test affecting the body of your website.

You’ll be able to modify your CSS (Cascade Style Sheet) to manage your darktheme:
– for the light theme :root
– for the dark theme [data-theme=”dark”]
You can take a look in the test mode to see how to use it.

You just have to use the shortcode in your theme to display the checkbox for the darkmode.
Here is the shortcode to use: [GAP-darkmode]

Enjoy !
Take a look at my website GautierAntoine.com

Cài đặt

  1. Install the plugin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. In the “GAPlugin” Menu in your admin panel, you can activate the test mode.
  4. You’ll need to add the shortcode [darkmode-nav] in your code to show the button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“gaplugin-darkmode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp