Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Better Code Editor

Mô tả

Make you WordPress code editor with “Better Code Editor”.Using this plugin you can modify your code editor.You can see line numbers,detect error in your codes.You can chose 28 different themes for your editor.

Using this you edit :

  • Themes
  • Plugins

Ảnh màn hình

  • Code Editor
  • Themes for code editor

Cài đặt

  1. Upload better-code-editor to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Then go to the Settings >> Code Editor page to set a theme for editor

Note: Don’t change “better-code-editor” directory name

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
The color highlighting is great and the themes are nice, but it's missing two basic items which should be in any "better editor": 1. Undo function 2. Ability to indent code blocks
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Code Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin Created