TW Header & Footer Codes

TW Header & Footer Codes is plugin that will help you add HTML, JavaScript of…


ThemeWarrior 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.17 Đã cập nhật 5 năm trước

Source Codes in Comments

Allow users to post source codes in comments using [code][/code] tag. No syntax highlight at…


Zen 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8.4 Đã cập nhật 14 năm trước