Insert Headers and Footers

Plugin này cho phép bạn thêm các đoạn script vào header và footer của blog…


WPBeginner 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 4 tuần trước

Simple Custom CSS

Thêm CSS tùy chỉnh vào trang web của bạn mà không gặp vấn đề.


John Regan, Danny Van Kooten 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

AceIDE

A fork of the WPide project, AceIDE is a code editor with the long term…


AceIDE 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.12 Đã cập nhật 1 năm trước

PHP Everywhere

This plugin enables PHP code everywhere in your WordPress instalation. Using this plugin you can…


Alexander Fuchs 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Code Embed

Code Embed provides a very easy and efficient way to embed code (JavaScript and HTML)…


David Artiss 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 2 giờ trước

Enlighter – Customizable Syntax Highlighter

All-in-one Syntax Highlighting solution. Full Gutenberg and Classic Editor integration. Graphical theme customizer. Based on…


Andi Dittrich 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

Special Text Boxes

Highlights any portion of text as text in the colored boxes.


minimus 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 4 tháng trước