Releases

Bản mới nhất

4.9.6 14 Tháng Sáu, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 Nhánh

4.9.6 14 Tháng Sáu, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.4 26 Tháng Ba, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.3 6 Tháng Hai, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.2 16 Tháng Một, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.1 29 Tháng Mười Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9 22 Tháng Mười Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.8 Nhánh

4.8.6 5 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.3 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.2 3 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.1 13 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8 15 Tháng Sáu, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 Nhánh

4.7.10 5 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.7 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.6 20 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.5 2 Tháng Bảy, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.4 21 Tháng Tư, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 1 Tháng Tư, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 27 Tháng Hai, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 24 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 Nhánh

4.6.11 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.8 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.7 20 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.6 15 Tháng Sáu, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 22 Tháng Chín, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.5 Nhánh

4.5.14 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.11 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.10 19 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.9 15 Tháng Sáu, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.4 Nhánh

4.4.15 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.12 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.11 19 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.2 8 Tháng Hai, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.3 Nhánh

4.3.16 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.13 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.12 20 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.11 17 Tháng Năm, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.10 20 Tháng Tư, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.9 6 Tháng Ba, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.8 26 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.7 11 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.4 7 Tháng Năm, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.3 2 Tháng Hai, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.2 6 Tháng Một, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.1 29 Tháng Mười Một, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.2 Nhánh

4.2.20 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.17 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.16 20 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.15 17 Tháng Năm, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.14 20 Tháng Tư, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.13 6 Tháng Ba, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.12 26 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.11 11 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.10 7 Tháng Chín, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.9 1 Tháng Bảy, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.8 7 Tháng Năm, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.7 2 Tháng Hai, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.6 7 Tháng Một, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.5 23 Tháng Mười, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.1 29 Tháng Tư, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.1 Nhánh

4.1.23 7 Tháng Tư, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.20 31 Tháng Mười, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.19 20 Tháng Chín, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.18 17 Tháng Năm, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.17 20 Tháng Tư, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.16 6 Tháng Ba, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.15 22 Tháng Hai, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.14 11 Tháng Một, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.13 23 Tháng Chín, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1 7 Tháng Một, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.0 Nhánh

4.0.1 10 Tháng Mười Hai, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)