Source Code

Nếu bạn muốn xem mã nguồn của WordPress và các tài liệu kèm trong mã nguồn, chúng tôi có một công cụ tra cứu dành cho nhà phát triển và một trình xem code. Chúng tôi cũng có các hướng dẫn để mọi người đóng góp bằng SubversionGit.

Mã nguồn của WordPress, sử dụng giấy phép GNU phiên bản 2 (hoặc cao hơn), có thể được xem trực tuyến hoặc sử dụng Subversion/Git:

  • Subversion: https://core.svn.wordpress.org/
  • Git mirror: git://core.git.wordpress.org/

WordPress dùng UglifyJS để nén các file JavaScript và clean-css cho các file CSS, tất cả tác vụ này đều chạy qua Grunt. Mã nguồn phục vụ việc phát triển chứa những phiên bản chưa nén của những tập tin trên, cùng với các đoạn mã phục vụ việc phát triển, có thể xem trực tuyến hoặc ở trên máy tính của bạn thông qua Subversion hoặc Git:

  • Subversion: https://develop.svn.wordpress.org/
  • Git mirror: git://develop.git.wordpress.org/

Mã nguồn cho bất kỳ chương trình hoặc thư viện được cung cấp trong WordPress có thể tự do tải xuống từ kho mã nguồn của chúng tôi.