WordPress.org

tiếng Việt

Các phiên bản phát hành

Đây là một bản lưu trữ của mỗi một phiên bản chúng tôi đã phát hành.
Không một phiên bản nào ở đây là an toàn để sử dụng, ngoại trừ phiên bản mới nhất của bản 5.1 được bảo trì và cập nhật thường xuyên.

Curious about which jazzers we highlighted for each release? It’s on the History page.

Bản mới nhất

5.1.1 15 Tháng Tư, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.1 Nhánh

5.1.1 15 Tháng Tư, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1 11 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.0 Nhánh

5.0.4 28 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.3 10 Tháng Một, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.2 9 Tháng Một, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.1 18 Tháng Mười Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0 11 Tháng Mười Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.9 Nhánh

4.9.10 25 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.9 1 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.8 6 Tháng Mười Một, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.7 1 Tháng Tám, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.6 14 Tháng Sáu, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.4 26 Tháng Ba, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.3 6 Tháng Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.2 16 Tháng Một, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 29 Tháng Mười Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 22 Tháng Mười Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.8 Nhánh

4.8.6 5 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.3 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.2 3 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.1 13 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.7 Nhánh

4.7.11 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.10 5 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.7 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.6 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.5 2 Tháng Bảy, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.4 21 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 1 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 27 Tháng Hai, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 24 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.6 Nhánh

4.6.12 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.11 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.8 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.7 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.6 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.1 22 Tháng Chín, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.5 Nhánh

4.5.15 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.14 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.11 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.10 19 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.9 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.4 Nhánh

4.4.16 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.15 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.12 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.11 19 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.2 8 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.3 Nhánh

4.3.17 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.16 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.13 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.12 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.11 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.10 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.9 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.8 26 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.7 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.4 7 Tháng Năm, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.3 2 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.2 6 Tháng Một, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.1 29 Tháng Mười Một, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.2 Nhánh

4.2.21 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.20 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.17 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.16 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.15 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.14 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.13 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.12 26 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.11 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.10 7 Tháng Chín, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.9 1 Tháng Bảy, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.8 7 Tháng Năm, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.7 2 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.6 7 Tháng Một, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.5 23 Tháng Mười, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.1 29 Tháng Tư, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.1 Nhánh

4.1.23 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.20 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.19 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.18 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.17 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.16 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.15 22 Tháng Hai, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.14 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.13 23 Tháng Chín, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1 7 Tháng Một, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.0 Nhánh

4.0.1 10 Tháng Mười Hai, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)