Release Archive

Đây là một bản lưu trữ của mỗi một phiên bản chúng tôi đã phát hành.
Không một phiên bản nào ở đây là an toàn để sử dụng, ngoại trừ phiên bản mới nhất của bản 6.5 được bảo trì và cập nhật thường xuyên.

Bạn có tò mò về việc nghệ sĩ nhạc jazz nào sẽ được đặt tên cho mỗi phiên bạn? Hãy xem trang Lịch sử các phiên bản.

Bản mới nhất

6.5.2 12 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.5 Nhánh

6.5.2 12 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.5 5 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.2 Nhánh

6.2.5 10 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.4 30 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.3 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.2 15 Tháng Bảy, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.1 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2 29 Tháng Ba, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.1 Nhánh

6.1.6 10 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.5 30 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.4 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.3 20 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.2 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.1 12 Tháng Hai, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1 15 Tháng Mười Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.0 Nhánh

6.0.8 10 Tháng Tư, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.7 30 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.6 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.5 20 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.4 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.3 17 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.2 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.1 24 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0 15 Tháng Sáu, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.9 Nhánh

5.9.9 30 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.8 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.7 24 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.6 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.5 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.4 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.3 16 Tháng Bảy, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.8 Nhánh

5.8.9 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.8 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.7 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.6 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.5 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.4 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.3 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.2 16 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.7 Nhánh

5.7.11 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.10 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.9 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.8 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.7 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.6 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.5 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.4 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.3 9 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.2 23 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.1 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7 10 Tháng Ba, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.6 Nhánh

5.6.13 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.12 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.11 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.10 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.9 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.8 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.7 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.6 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.5 9 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.4 20 Tháng Sáu, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.3 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.2 22 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.1 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.5 Nhánh

5.5.14 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.13 12 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.12 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.11 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.10 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.9 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.8 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.7 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.6 20 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.5 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.4 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.3 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.4 Nhánh

5.4.15 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.14 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.13 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.12 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.11 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.10 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.9 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.8 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.7 9 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.6 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.5 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.4 6 Tháng Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.2 13 Tháng Bảy, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.3 Nhánh

5.3.17 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.16 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.15 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.14 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.13 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.12 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.11 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.10 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.9 11 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.8 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.7 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.6 16 Tháng Ba, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.3 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.2 18 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.1 13 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3 21 Tháng Mười Một, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.2 Nhánh

5.2.20 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.19 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.18 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.17 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.16 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.15 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.14 6 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.13 10 Tháng Mười Một, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.12 9 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.11 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.10 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.9 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.7 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.6 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5 13 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.4 23 Tháng Mười, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.3 6 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.2 22 Tháng Tám, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.1 24 Tháng Năm, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2 19 Tháng Năm, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.1 Nhánh

5.1.18 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.17 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.16 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.15 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.14 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.13 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.12 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.11 21 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.10 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.9 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.8 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.6 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.5 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.4 13 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.3 7 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.2 5 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.1 24 Tháng Tám, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1 11 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.0 Nhánh

5.0.21 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.20 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.19 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.18 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.17 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.16 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.15 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.14 21 Tháng Chín, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.13 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.12 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.11 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.10 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.9 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.8 25 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.7 15 Tháng Mười, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.6 5 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.4 28 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.3 10 Tháng Một, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.2 9 Tháng Một, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.1 18 Tháng Mười Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0 11 Tháng Mười Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.9 Nhánh

4.9.25 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.24 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.23 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.22 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.21 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.20 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.19 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.18 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.17 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.16 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.15 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.14 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.13 25 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.12 15 Tháng Mười, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.11 5 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.10 25 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.9 1 Tháng Ba, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.8 6 Tháng Mười Một, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.7 1 Tháng Tám, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.6 14 Tháng Sáu, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.4 26 Tháng Ba, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.3 6 Tháng Hai, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.2 16 Tháng Một, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 29 Tháng Mười Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 22 Tháng Mười Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.8 Nhánh

4.8.24 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.23 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.22 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.21 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.20 30 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.19 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.18 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.17 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.16 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.15 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.14 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.13 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.12 22 Tháng Ba, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.11 15 Tháng Mười, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.10 5 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.9 17 Tháng Năm, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.6 5 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.3 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.2 3 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.1 13 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.7 Nhánh

4.7.28 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.27 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.26 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.25 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.24 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.23 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.22 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.21 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.20 15 Tháng Tư, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.19 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.18 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.17 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.16 22 Tháng Ba, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.11 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.10 5 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.7 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.6 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.5 2 Tháng Bảy, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.4 21 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 1 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 27 Tháng Hai, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 24 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.6 Nhánh

4.6.28 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.27 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.26 16 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.25 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.24 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.23 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.22 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.21 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.20 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.12 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.11 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.8 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.7 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.6 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.5 Nhánh

4.5.31 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.30 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.29 17 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.28 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.27 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.26 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.25 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.24 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.23 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.22 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.21 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.20 22 Tháng Ba, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.15 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.14 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.11 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.10 19 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.9 15 Tháng Sáu, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.4 Nhánh

4.4.32 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.31 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.30 17 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.29 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.28 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.27 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.26 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.25 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.24 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.23 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.22 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.21 13 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.20 2 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.16 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.15 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.12 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.11 19 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.2 8 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.3 Nhánh

4.3.33 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.32 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.31 17 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.30 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.29 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.28 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.27 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.26 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.25 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.24 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.23 29 Tháng Tư, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.22 13 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.21 2 Tháng Mười Hai, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.20 5 Tháng Chín, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.19 8 Tháng Bảy, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.17 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.16 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.13 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.12 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.11 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.10 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.9 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.8 26 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.7 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.4 7 Tháng Năm, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.3 2 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.2 6 Tháng Một, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.1 29 Tháng Mười Một, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.2 Nhánh

4.2.37 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.36 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.35 17 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.34 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.33 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.32 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.31 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.30 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.29 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.28 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.27 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.26 22 Tháng Ba, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.21 5 Tháng Bảy, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.20 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.17 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.16 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.15 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.14 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.13 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.12 26 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.11 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.10 7 Tháng Chín, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.9 1 Tháng Bảy, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.8 7 Tháng Năm, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.7 2 Tháng Hai, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.6 7 Tháng Một, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.5 23 Tháng Mười, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.1 29 Tháng Tư, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.1 Nhánh

4.1.40 31 Tháng Một, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.39 13 Tháng Mười, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.38 17 Tháng Năm, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.37 18 Tháng Mười, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.36 31 Tháng Tám, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.35 11 Tháng Ba, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.34 7 Tháng Một, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.33 13 Tháng Năm, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.32 21 Tháng Hai, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.31 11 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.30 10 Tháng Sáu, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.29 22 Tháng Ba, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.23 7 Tháng Tư, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.20 31 Tháng Mười, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.19 20 Tháng Chín, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.18 17 Tháng Năm, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.17 20 Tháng Tư, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.16 6 Tháng Ba, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.15 22 Tháng Hai, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.14 11 Tháng Một, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.13 23 Tháng Chín, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)