Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPBase Cache

Mô tả

Plugin is developed to optimize wordpress deployment on varnish + nginx + php-fpm + php-apc server stack using three type of caches full page cache, db cache and opcode cache. This plugin includes nginx-compatibility, db-cache-reloaded-fix for nginx and database cache. This plguin also support varnish cache management with given default.vcl. We have included sample file for nginx and varnish configurations in utils folder. This plugin will automatically invalidate caches upon certain actions from wordpress admin panel.

Thanks to:

  • Ivan Kristianto
  • Vladimir Kolesnikov

Visit our blog for more information on deployment of wordpress on varnish, nginx and php-fpm stack at WPOven Blog.

Please note that generally shared hosting don’t have varnish + nginx as server software so this plugin will not work on shared hostings.

Cài đặt

  1. copy and paste contents of utils/varnish-default.vcl in your vcl file
  2. copy and paste contents of utils/nginx-sample in your nginx vhosts file
  3. restart both varnish and nginx
  4. Put the plugin folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  5. Make folders [wordpress_dir]/wp-content/ and [wordpress_dir]/wp-content/plugins/wpbase-cache/inc/db-cache-reloaded-fix writable, change their permission to 755.
  6. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
  7. Optional: go to the options page and configure the plugin

Before upgrade DEACTIVATE the plugin and then ACTIVATE and RECONFIGURE!

Hỏi đáp

No FAQs avilable yet

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPBase Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Major bug fixes

1.0.0

First stable version of plugin