WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Autoptimize

Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and Google…


Frank Goossens (futtta) 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 ngày trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 900.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

LiteSpeed Cache

Tất cả trong một & Cải thiện tốc độ trang: caching, tối ưu hóa ảnh/CSS/JS…


LiteSpeed Technologies 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 3 tháng trước

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

WebP Express

Serve autogenerated WebP images instead of jpeg/png to browsers that supports WebP.


Bjørn Rosell 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google's AJAX Libraries CDN, rather than…


Jason Penney 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.16 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Performance Score Booster

Make website faster, speed up page load time and instantly improve performance scores in services…


Dipak C. Gajjar 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Kraken.io Image Optimizer

This plugin allows you to optimize your WordPress images through the Kraken.io API, the world's…


Karim Salman 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Google Pagespeed Insights

Use Google Pagespeed Insights to increase your sites performance, your search engine ranking, and your…


Matt Keys 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 7 tháng trước

Hyper Cache

Hyper Cache is a performant and easy to configure cache system for WordPress.


Stefano Lissa 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 8 tháng trước