Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Validate

Mô tả

WP-Validate indexes your site, collecting all the blog posts, pages and other published content, and submits it to the W3C’s HTML Validator, which then returns the response.

WP-Validate then lists the valid pages, and the invalid pages, with a link to the specific validator URL.

Cài đặt

Installing WP-Validate is really, really easy.

  1. Decompress the archive
  2. Move the /wp-validate folder to the /wp-content/plugins directory
  3. Active the plugin in the WordPress Administration Panel

Hỏi đáp

How do I use the plugin?

Under the settings tab in the admin panel is the link to the plugin’s page. Click on it, and follow the instructions 😉

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Validate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp