Insert Headers and Footers

Plugin này cho phép bạn thêm các đoạn script vào header và footer của blog…


WPBeginner 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Simple Custom CSS

Thêm CSS tùy chỉnh vào trang web của bạn mà không gặp vấn đề.


John Regan, Danny Van Kooten 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

SiteOrigin CSS

SiteOrigin CSS is the simple, yet powerful CSS editor for WordPress. It gives you visual…


SiteOrigin 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Add Custom CSS

Add custom css to the whole website and to specific posts and pages.


Daniele De Santis 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Widget CSS Classes

Add custom classes and ids plus first, last, even, odd, and numbered classes to your…


C.M. Kendrick 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

WP Super Minify

A very light weight plugin, combines, minifies, and caches inline JavaScript and CSS files on…


Dipak C. Gajjar 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Custom CSS and Javascript

Easily add custom CSS and Javascript code to your WordPress site, with draft previewing, revisions,…


Potent Plugins 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 1 năm trước