Insert Headers and Footers

Plugin này cho phép bạn thêm các đoạn script vào header và footer của blog…


WPBeginner 600.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.9 Đã cập nhật 8 tháng trước

Simple Custom CSS

Thêm CSS tùy chỉnh vào trang web của bạn mà không gặp vấn đề.


John Regan, Danny Van Kooten 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.9 Đã cập nhật 11 tháng trước

SiteOrigin CSS

SiteOrigin CSS is the simple, yet powerful CSS editor for WordPress. It gives you visual…


SiteOrigin 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 24 giờ trước

WP Add Custom CSS

Add custom css to the whole website and to specific posts and pages.


Daniele De Santis 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Widget CSS Classes

Add custom classes and ids plus first, last, even, odd, and numbered classes to your…


C.M. Kendrick 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 1 tháng trước