Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Tuning

Mô tả

Quick and usefull wordpress tunes!

  1. Show resources usage in admin or theme footer
  2. Clean up your HEAD section
  3. Change theme uri (if you want to use subdomain for it)
  4. Quick insert Google Analytics and Yandex Metric codes

Ảnh màn hình

  • Các cài đặt plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Tuning” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp