WP Tuning

Quick and usefull wordpress tunes!


gl_SPICE 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.30 Đã cập nhật 7 năm trước

hiWeb Memory Usage

A small plug on the measurement of memory used on the site is the site…


Den Media 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước