WP Tuning

Quick and usefull wordpress tunes!


gl_SPICE Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.26 Đã cập nhật 6 năm trước

hiWeb Memory Usage

A small plug on the measurement of memory used on the site is the site…


Den Media Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Dashboard Widget NodeQuery

Adds a widget to the Dashboard showing your NodeQuery monitored server details. Requires an API…


Steven Sullivan Ltd Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.15 Đã cập nhật 3 năm trước