Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flake

Mô tả

Decorative purposes plugin: Snow effect on your blog. A lightweight, hassle free experience.
For a demo see my home page http://raz-soft.com

Further Information

More information and the latest updates can be found at http://raz-soft.com

Cài đặt

The plugin can be installed in 3 easy steps:

  1. Download the zip plugin.

  2. Decompress the .zip archive into your plugins directory (/wp-content/plugins/) keeping zip folder structure intact

  3. Enable the plugin in the WordPress Plugins admin page -> Flake.

  • Go to Options -> Flake , adjust the options if necessary and save.

  • Thats All!

More information and the latest updates can be found at http://raz-soft.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flake” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp