WP Snow Effect

Add nice looking animation effect of falling snow to your WordPress site and enjoy winter…


WPManiax 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Festival Snow Effect

Snow Effect using to setup snow effect with different icon base on festival snow. Very…


Gravity Master 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Screen Snow

Screen Snow is a plugin that add snow effect to the wordpress site.


Mahmoud Hassan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.29 Đã cập nhật 6 năm trước

Flake

Decorative purposes plugin: Snow effect on your blog. A lightweight, hassle free experience.


Razvan Serban (razvaR at gmail dot com) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.3.1 Đã cập nhật 13 năm trước