TinyMce editor Font FIX

Built to run on EVERY install you have, TinyMce editor Font FIX changes unneeded css…


Yossi Jana 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 9 năm trước

Easy Dashboard

Refresh your WordPress dashboard and replace standard meta boxes with a new, beautiful solution.


Marco Milesi 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Shortcodify

Shortcodify adds some useful Shortcodes to your blog.


Arne Lorenz 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Tiny WoW colors

Add some buttons to tiny admin editor, buttons for item WoW (epic, poor, rare, …)…


Laurent (KwarK) Bertrand Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 9 năm trước