PostMarkApp Mail Replacement

A simple plugin that replaces the default wp_mail function with PostMarkApp (http://postmarkapp.com/).


Thomas Mertz 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 5 năm trước