Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Postmark Open to EDD Customer Note

Mô tả

Sets up a REST endpoint to be used by Postmark’s Open Webhook to log opens of Postmark-delivered (via Postmark Approved) messages as Easy Digital Downloads (EDD) Customer Notes

Requires both Postmark Approved (with an accurate Server API key) and Easy Digital Downloads (2.6+) to be installed and active

Please see the GitHub repository: https://github.com/jchristopher/postmark-open-to-edd-customer-note

Cài đặt

Note: There will be NO settings page.

For setup instructions: Please see the GitHub repository: https://github.com/jchristopher/postmark-open-to-edd-customer-note

For an automatic installation through WordPress:

  1. Go to the ‘Add New’ plugins screen in your WordPress admin area
  2. Search for ‘Postmark Open to EDD Customer Note’
  3. Click ‘Install Now’ and activate the plugin

For a manual installation via FTP:

  1. Upload the postmark-open-to-edd-customer-note directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in your WordPress admin area

To upload the plugin through WordPress, instead of FTP:

  1. Upload the downloaded zip file on the ‘Add New’ plugins screen (see the ‘Upload’ tab) in your WordPress admin area and activate.

Hỏi đáp

Where can I find more information?

Please see the GitHub repository: https://github.com/jchristopher/postmark-open-to-edd-customer-note

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Postmark Open to EDD Customer Note” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Please see the GitHub repository: https://github.com/jchristopher/postmark-open-to-edd-customer-note