Wenprise Pinyin Slug

自动转换 WordPress 中的中文文章别名、分类项目别名、图片文件名称为汉语拼音或英文翻译。


WordPress 智库 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Pinyin Slugs

Transforms Simplified or Traditional Chinese character titles into Pinyin to create a permalink friendly slug.


SO WP 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Pinyin Slug

The Chinese PinYin Slug Wordpress plugin convert Chinese UTF-8 character into English PinYin character from…


William Long 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Pinyin Tones

This is a small plugin allowing you to turn digital pinyin notation (Chinese transliteration standard)…


Andrey Kravchuk 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.38 Đã cập nhật 9 năm trước