Wenprise Pinyin Slug

自动转换 WordPress 中的中文文章别名、分类项目别名、图片文件名称为汉语拼音或英文翻译。


WordPress 智库 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Pinyin Slugs

Transforms both Simplified and Traditional Chinese character titles into a permalink friendly slug, showing pinyin…


SO WP 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Pinyin Slug

The Chinese PinYin Slug Wordpress plugin convert Chinese UTF-8 character into English PinYin character from…


William Long 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Sinosplice Tooltips

Create attractive and customizable tooltips showing the pinyin of Chinese characters, glosses for Japanese characters,…


Andy Warmack 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Pinyin Tones

This is a small plugin allowing you to turn digital pinyin notation (Chinese transliteration standard)…


Andrey Kravchuk 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.36 Đã cập nhật 8 năm trước