Host PHP Info

View PHP Info of your host. 查看伺服器的PHP信息


Arefly 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.40 Đã cập nhật 9 năm trước

PHP Server Info

A very simple plugin for displaying full PHP Info from within the WordPress Admin menu.


Ray Viljoen 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 11 năm trước

Web Server Information

Web Server Information plugin will give you detailed information about your hosting server's configuration and…


WPHEKA 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước