Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PHP Server Configuration

Mô tả

Live Preview

You Can check below settings

  • PHP Version
  • max_execution_time
  • max_file_uploads
  • max_input_time
  • upload_max_filesize

Live Preview

https://ninetyseveninfotech.in/php-info-nsi

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PHP Server Configuration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“PHP Server Configuration” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “PHP Server Configuration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Released first