Change From Email

Override the default From: 'WordPress ' name and email address.


Marian Kadanka 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 2 năm trước

WooCommerce Label Replacer

Replace default "WooCommerce" Label with simple "Shop"


Lukas Juhas 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 2 năm trước