WP Maltor

This plugin blocks traffic from malicious IP and Tor Network


davidmerinas,miguel.arroyo 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 4 năm trước

Code Scanner

Scans WordPress plugin, theme, and core directories for malicious code injections.


Magda Sicknick 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.0 Đã cập nhật 1 năm trước