Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Maltor

Mô tả

This plugin “hides” the WordPress site if traffic is coming from malicious IP or Tor Network (is selected). IP list is updated every 30 minutes from http://iprep.wpmaltor.com/ and http://torlist.wpmaltor.com/ which are using 2 free services: https://www.dan.me.uk/torlist/ for Tor Exit Nodes and http://myip.ms/files/blacklist/csf/latest_blacklist.txt for malicious IP list.

**When a malicious IP is detected the plugin will act in one of these ways:**

  • Blank page
  • Redirection
  • 404 Error Page
  • Default (MalTor Logo)

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Uncompress the file and upload the folder wp-maltor to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to options page and select how the plugin will act when a malicious IP is detected and if Tor IPs are blocked too.

Hỏi đáp

Not yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Maltor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.5

*Now you can select if Tor is blocked or not. Malicious IPs are blocked by default.

0.1.4

*New URL to download IP list

0.1.3

*Fixed some problems determining real IP

0.1.2

*Fixed some problems identifying real IP

0.1.1

*Now you can select the plugin behavior.

0.1

*First stable version