Remove WordPress Version

Remove the version from your WordPress website completely and Increase security and prevent from hacks.


Ashkar 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Remove Version Number

A simple plugin that will remove the WordPress version number from all areas of your…


Zuziko 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.21 Đã cập nhật 5 năm trước