Remove WordPress Version

Remove the version from your WordPress website completely and Increase security and prevent from hacks.


Ashkar 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.21 Đã cập nhật 4 năm trước

Remove Version Number

A simple plugin that will remove the WordPress version number from all areas of your…


Zuziko 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.14 Đã cập nhật 3 năm trước