GamiPress – Button

Add activity events based on button clicks generated by [gamipress_button]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Extend GamiPress

Extends the GamiPress Plugin for WordPress System Hooks


polyres 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước