GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

GamiPress – Button

Add activity events based on button clicks generated by [gamipress_button]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước