GamiPress – Button

Add activity events based on button clicks generated by [gamipress_button]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Extend GamiPress

Extends the GamiPress Plugin for WordPress System Hooks


polyres 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước