GamiPress

The most flexible and powerful gamification system for WordPress.


GamiPress 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

GamiPress – Button

Add activity events based on button clicks generated by [gamipress_button]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 2 tháng trước