Postless

Disable blogging feature of WordPress in admin, hide all links related to Posts functionality.


Nerijus Masikonis 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 6 năm trước