Postless

Disable blogging feature of WordPress in admin, hide all links related to Posts functionality.


Nerijus Masikonis 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 5 năm trước